Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016

Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus)


Πράσινος Δρυοκολάπτης (Picus viridis)


Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos)


Καπακλής (Anas stepera)


Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)


Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2016

Καλαμόκιρκος (Circus aeruginosus)


Αετομάχος (Lanius collurio)


Ψευταηδόνι (Cettia cetti)


Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)


Καπακλής (Anas stepera)


Βαλτόπαπια (Aythya nyroca)


Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2016

Αλκυόνη (Alcedo atthis)


Κιρκίρι (Anas crecca)


Σκαρθάκι (Serinus serinus)


Φανέτο (Linaria cannabina)


Χιονάδα (Eremophila alpestris)


Καρβουνιάρης ( Phoenicurus ochruros)


Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2016

Κιρκίρι (Anas crecca)


Ροδοπελεκάνος (Pelecanus onocrotalus)


Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)


Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)


Στικτοπουλάδα (Porzana porzana)


Σταχτοτσικνιάς (Ardea cinerea)


Φλαμίνγκο (Phoenicopterus roseus)


Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)


Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016

Στικταετός (Aquila clanga)


Αλκυόνη (Alcedo atthis)


Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago)


Αλκυόνη (Alcedo atthis)


Σχοινοποταμίδα (Acrocephalus schoenobaenus)


Στικταετός (Aquila clanga)


Σπίνος (Fringilla Coelebs)


Μιλτοχελιδονο (Hirundo daurica)


Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)


Κιτρινοσουσουράδα (Motacilla flava)